Årsmöte i Alebacken Sk

Kallelse till årsmöte i Alebacken Sportklubb

Var: Alebackens servering

När: Onsdagen den 15 november kl 19.00

Handlingar

Verksamhets och förvaltningsberättelse, revisionsberättelser, verksamhetsplan med budget samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängligt i Alebackens servering för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Förslag till föredragningslista vid årsmötet

• Fastställande av röstlängd för mötet.
• Val av ordförande och sekreterare för mötet.
• Val av protokolljusterare och rösträknare.
• Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
• Fastställande av föredragningslista.
• Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
• Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
• Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
• Fastställande av medlemsavgifter.
• Fastställande av styrelsearvoden.
• Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
• Behandlingen av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
• Val av:

A) Föreningens ordförande för en tid av ett år.
B) Tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
C) En första suppleant i styrelsen för en tid av två år.
D) Två revisorer för en tid av ett år.
E) En ledamot i valberedningen för en tid av två år. Årsmötet beslutar om ordförande för valberedningen.

Publicerat den 30 september, 2023 kl 18:01