Årsmöte i Alebacken Sk

Kallelse till årsmöte 2017 i Alebacken Sportklubb

 När: Torsdagen den 16 november kl 19.00

 Var: Alebackens servering

 

Handlingar

Verksamhets och förvaltningsberättelse, revisionsberättelser, verksamhetsplan med budget samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängligt i Alebackens servering för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

 

Förslag till föredragningslista vid årsmötet

 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av föredragningslista.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 • Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Fastställande av styrelsearvoden
 • Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 • Behandlingen av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • Val av:

A) Föreningens ordförande för en tid av ett år.

B) Tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

C) En första suppleant i styrelsen för en tid av två år

D) En tredje suppleant i styrelsen för en tid av ett år

E) Två revisorer för en tid av ett år.

F) En ordförande i valberedningen för en tid av två år.

 

Publicerat den 2 oktober, 2017 kl 14:43